Веќе од
$153.00 USD
Месечно
$100.00 Конфигурирање на провизија
Dual-Core Intel i3 3.06Ghz
Storage 500GB
Data Transfer 10TB
Port Speed 100Mbps
RAM 4 GB
IP 5
Веќе од
$162.00 USD
Месечно
$100.00 Конфигурирање на провизија
Dual-Core Xeon E3110 3 Ghz
Storage 500GB
Data Transfer 10TB
Port Speed 100Mbps
RAM 4 GB
IP 5
Веќе од
$195.00 USD
Месечно
$100.00 Конфигурирање на провизија
Quad-Core E3-1230 3.2GHz
Storage 500GB
Data Transfer 10TB
Port Speed 100Mbps
RAM 8 GB
IP 5
Веќе од
$319.00 USD
Месечно
$100.00 Конфигурирање на провизија
Hex-Core Xeon E5-1600 Series
1TB SATA Drive 7200rpm
5TB Bandwidth
16 GB RAM
5 Static IP
100 Mbps Port Speed